Pobierz 30/2030 30 strategii
dla biznesu do roku 2030

O projekcie GOZ 2030

GOZ 2030 to międzysektorowa platforma ekspercka, której celem jest wypracowywanie praktycznych wytycznych i narzędzi dla biznesu i jego otoczenia wspierających transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

GOZ jako pojęcie obecne jest na polskim rynku od dawna, ale ciągle pozostaje w sferze bardzo ogólnych dyskusji, z których często pojawiają się dosyć ogólne wioski. Brakuje konkretów, czyli praktycznych wskazówek, jak strategicznie zacząć proces transformacji z perspektywy różnych branż, firm i funkcji w firmie. Stąd pomysł na Platformę GOZ 2030. Jest to odpowiedź biznesu i kluczowych interesariuszy na Unijny Plan GOZ z roku 2020 i towarzyszących mu uzupełniających regulacji z lat 2021–2023, dotyczących poszczególnych branż i konkretnych obszarów.

Kluczowym rezultatem działań platformy jest Mapa działań dla rozwoju GOZ na polskim rynku – strategiczne plany działania dla kluczowych segmentów gospodarki  i poszczególnych grup interesariuszy, których realizacja ułatwi przejście Polski na model gospodarki obiegu zamkniętego.

Inicjatorem i pomysłodawcą projektu w Polsce jest Kampania 17 Celów a projekt jest realizowany w szerokim partnerstwie różnych interesariuszy.

Dlaczego to ważne?

Przeciętny Polak wytworzył średnio 358 kg odpadów komunalnych w 2021 roku. Do recycklingu trafiło 26,7% odpadów, czyli mniej niż 1/3

National Circularity
Index dla Polski

Firm nie słyszało
o GOZ

Konsumentów bardzo
dużo wie o GOZ

Wzrost odpadów komunalnych
w latach 2015-2021

Dosyć trudne jest monitorowanie postępu w realizacji strategii gospodarki obiegu zamkniętego na poziomie kraju. Po pierwsze zmiany dotyczą wielu sektorów, z różnorodnymi produktami i usługami tworzącymi powiązany i skomplikowany system. Po drugie nie ma jednego powszechnie uznanego wskaźnika GOZ.

Mamy jednak kilka liczba, które można przytoczyć aby określić poziom rozwoju Polski. Jedną z nich  kluczowy wskaźnik Circularity Gap Report czyli National Circularity Index (NCI) określający udział ponownie wykorzysta­nych materiałów w ogóle konsumpcji materiałowej kraju. Dla Polski w 2022 określono go na poziomie 10,2%, nieco wyżej niż średnia światowa 8,6%.

Z kolei z badania Stena Recycling wynika, że tylko 37% z przebadanych 400 firm na polskim rynku podejmuje działania w obszarze GOZ, a 53% nigdy nie słyszało o takim pojęciu! Według deklaracji badanych przedsiębiorstw praktyki, które są przez nie wdrażane w obszarze obiegu zamkniętego, to przede wszystkim ponowne wykorzystanie odpadów (45,7%) i opakowań oraz segregacja odpadów/śmieci (26,3%). Uzyskane wskazania dowodzą jednak, że stosowane obecnie praktyki cyrkularne są na dość podstawowym poziomie i rzadko dotyczą zmian w modelach biznesowych.

Z kolei wg badania opublikowanego w Raporcie Gospodarka obiegu zamkniętego w opakowaniach tylko 10% polskich konsumentów ocenia swoja wiedzę w obszarze GOZ jako  bardzo dobrą, a drugiej strony blisko 70% badanych chciałoby ją pogłębić.

Europejski Plan GOZ

Przestawienie gospodarki na tory obiegu zamkniętego jest wpisane w plany strategiczne Unii Europejskiej.

Pierwszy plan działania

Już w 2015 roku ogłoszono unijny pierwszy Plan działania dotyczący GOZ. W konsekwencji, w latach 2015-2019 wprowadzono szereg istotnych zmian legislacyjnych w zakresie ekoprojektowania, odpadów czy tworzyw sztucznych.

Europejski Zielony Ład

W grudniu 2019 roku Unia Europejska ogłosiła Europejski Zielony Ład – nową strategię gospodarczą do 2050 roku. Gospodarka wspólnoty ma stać się neutralna dla klimatu, zasobooszczędna i cyrkularna. W konsekwencji, w marcu 2020 roku opublikowano nową unijną Strategię przemysłową oraz nowy, drugi Plan działania dotyczący GOZ, który w ostatnich latach konsekwentnie jest realizowany w postaci konkretnych już strategii branżowych czy regulacji w kluczowych dla GOZ zmian.

Wskaźniki GOZ

Z punktu widzenia wdrażania gospodarki cyrkularnej w Unii, istotne było też przyjęcie ram monitorowania. Odzwierciedlają logikę unijnego planu działania dot. GOZ. Stworzono zestaw wskaźników, za których raportowanie odpowiedzialny został Eurostat.

Szukasz wiedzy na temat GOZ? Zapraszam do naszego centrum wiedzy o GOZ

Koalicja partnerów

Wyzwanie, z jakim się mierzymy jest skomplikowane, wielowymiarowe i dotyczy całej gospodarki: wszystkich branż i sektorów. Dlatego też wypracowanie odpowiedzi na nie wymaga zupełnie nowego myślenia, daleko idących zmian systemowych i zaangażowania wszystkich interesariuszy.

Do pracy nad projektem GOZ2030 zaprosiliśmy szerokie grono instytucji ze świata nauki, biznesu, NGOsów, reprezentujących różne środowiska, sektory i branże. To partnerstwo jest ciągle otwarte – chcesz dołączyć? Zapraszamy!

Wydarzenia

Konferencja Konsument GOZ 2030

Podczas konferencji GOZ 2030 przyjrzymy się konsumentowi i jego roli w transformacji posiej gopdoarki w kierunku GOZ. Konferencja składać się będzie z 3 modułów: Konsument AD 2024: Co wie? Jak rozumie GOZ? Jakie podejmuje działania? Konsument GOZ 2030 – Matryca postaw i zachowań konsumentów – 8 person Biznes i interesariusze – rekomendacje działań —– Organizator…

GOZ 2030 Inauguracja

Podczas pierwszej konferencji GOZ 2030 jesienią 2023 ogłosiliśmy pierwszy rezultat prac platformy: 30 strategii GOZ dla biznesu do roku 2030. Podczas wydarzenia odbyły się 4 panele i dyskusje poruszające kilka różnych obszarów: posumowanie 5 lat działań GOZ na polskim rynku, omówienie 30 strategii dla biznesu, cyrkularne wskaźniki i budowanie partnerstw w kierunku GOZ.

Kontakt

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami:

Małgorzata Greszta,